ADO Principer

GRUNDPRINCIPER

Princip 1
Assyriska Demokratiska Organisationen är en demokratisk nationell politisk rörelse vars medlemmar har anslutit sig frivilligt i tron på dess grundläggande och allmänna principer och med plikttrogenhet mot dess politiska program och stadgar. Organisationens målsättning är att bevara det assyriska (Suryoye Kaldoye) folkets etniska existens och förverkliga dess legitima nationella rättigheter och förhoppningar (politiska, kulturella, administrativa, mänskliga) i sitt historiska fosterland och detta enligt det som nämns i sina principer och politiska program.

Princip 2
Assyriska folket är ursprungsbefolkning och levande och oavbruten förlängningen till mesopotamiska och syriska civilisations befolkning under dess många benämningar och genom alla historiska perioder: sumeriska, akkadiska, babyloniska, kaldeiska, assyriska, arameiska och syriska. Alla dessa benämningar har kännetecknat vårt folk i Mesopotamien under en historisk ordning, som återspeglar en integrerad kulturell, språklig och mänsklig sammanställning.

Princip 3
Assyriska folket består av trosbekännare av följande kyrkor: Österns gamla kyrka med sina två inriktningar, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Kaldeiska kyrkan, Syrisk-maronitiska kyrkan, Syrisk-katolska kyrkan, Romersk-malkitiska kyrkan (ortodoxa och katolska), diverse syriska evangeliska kyrkor samt bekännare av andra religioner, såsom mandeer och mhalmiter.

Princip 4
Det historiska hemlandet för assyrierna är Mesopotamien och Syrien. De lever i Syrien, Irak, Turkiet, Libanon och Iran och är en grundläggande och integrerad del av dessa länders samhällsstruktur, respekterar dess geografiska och politiska gränser och arbetar för att uppnå sina nationella rättigheter inom ramen för varje lands enighet.

Princip 5
Assyriska folket har rätt att leva i sitt fädernesland och åtnjuta sina nationella och mänskliga rättigheter, jämlikt alla andra folkslag som lever i området, i demokratisk anda präglad av jämlikhet och rättvisa.

Princip 6
Assyriska folkets språk är assyriska i bägge sina former, öst- och västassyriska.

Princip 7
Assyriska Demokratiska Organisationen anser det som ett patriotiskt, nationellt och allmänmänskligt ansvar att bevara det assyriska folkets språk, traditioner och kulturarv.

Princip 8
Det assyriska folkets närvaro i emigrationsländerna är en temporär företeelse och en följd av exceptionella omständigheter som har inträffat i hemlandet. Assyrierna i diasporan har rätt att bibehålla sin etniska identitet, och har kvar sin rätt att återvända till sitt fädernesland då för ändamålet gynnsamma villkor uppkommer.

Princip 9
Assyrierna, som till följd av folkmord, fördrivits med våld i exil har sin fulla rätt att återvända till sitt hemland områden varifrån de blivit fördrivna, återfå sina egendomar och ägodelar samt få lämplig ersättning, i enlighet med internationell rätt.

ALLMÄNNA PRINCIPER

Princip 1
Assyriska Demokratiska Organisationen tror på folket som källan till suveränitet och all makt. Vidare anser organisationen att demokrati är det ideala systemet för att bygga civiliserade samhällen eftersom demokrati är ett ädelt och mänskligt tillstånd samt ett internationellt system med konkreta och tydliga grunder och värderingar som bygger på frihet, folkets makt, institutionsstaten, utövning av makten genom valurnorna samt ett system som bygger på rättsstatsprincipen.

Princip 2
Assyriska Demokratiska Organisationen anser att alla folks och nationers olika religioner liksom åsikter och filosofiska och vetenskapliga övertygelser utgör ett allmänmänskligt arv som måste respekteras. Organisationen förkastar religiös och etnisk diskriminering och all form av intolerans och extremism och betonar respekten för människans totala religionsfrihet och skyddandet av alla regioners böneplatser.

Princip 3
Assyriska demokratiska Organisationen tror på principen att skilja mellan religion och politik samt statens neutralitet gentemot alla religioner. Vidare anser organisationen att sekulärism och demokrati är två oskiljbara villkor som inte kan uppnås avskilda och att ett demokratiskt och sekulärt samhälle som separerar religionen från staten har bättre möjligheter att garantera större frihet för alla religioner samt förhindrar religiös diskriminering, förföljelse av minoriteter och regimers och politiska partiers utnyttjande av religionen.

Princip 4
Assyriska Demokratiska Organisationen tror på individens frihet eftersom skyddandet av individens frihet är normen för ett fritt samhälle och stat och för att individen är grundvärdet som ger gruppen dess mänskliga värde. Vidare anser organisationen att människan är det högsta målet för varje samhälle och hon bör värderas efter sin kompetens och det hon tillför samhället genom arbete och skapande. Hennes rättigheter och hennes värdighet bör skyddas och garanteras av statens konstitution och lagar.

Princip 5
Assyriska Demokratiska Organisationen tror på och förbinder sig vid den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna, de konventioner som kompletterar den samt konventionerna som rör kvinnors, etniska gruppers och ursprungsfolkens rättigheter. Organisationen anser att dessa konventioner är mänsklighetens mest civiliserade verk och uppmanar alla länder att införa konventionerna i konstitutionen och tillämpa dem.

Princip 6
Assyriska demokratiska Organisationen tror på jämställdhet, kvinnans rätt att utöva sina rättigheter och stärka sin roll i samhället samt avskaffandet av alla diskrimineringsformer och våld mot kvinnor.

Princip 7
Assyriska demokratiska Organisationen tror på det fredliga och demokratiska politiska arbetet. Organisationen förkastar våld i alla dess former, användandet av det som metod för att lösa politiska och sociala konflikter eller som en utväg att gripa makten. Organisationen fördömer även alla former av makts och tillgångars beslag med våld.

Princip 8
Assyriska Demokratiska Organisationen förkastar alla former av rasistisk utövning och ser det som en skymf mot den mänskliga värdigheten. Alla världens samhällen och organisationer bör ta sitt ansvar för att avskaffa sådana metoder.

Princip 9
Assyriska Demokratiska Organisationen förkastar diktatur och ser det som ett hån mot mänskligheten. Det är ett hot mot folkets rätt att leva i frihet och ge uttryck för sina ideal, värderingar, övertygelser och åsikter.

Princip 10
Assyriska Demokratiska Organisationen anser att alla etniska grupper har rätt till självbestämmande och att erkännandet av de etniska minoriteternas existens och rättigheter är garanti för stabilitet och fred i de länder där vårt folk lever i.

Princip 11
Assyriska Demokratiska Organisationen är övertygad om att solidaritet och samarbete mellan olika folkgrupper, samt ömsesidigt förtroende i en anda av fredlig samexistens och jämvikt mellan intressen är de bästa metoderna för att bygga nuet och framtiden.

Princip 12
Assyriska Demokratiska organisationen är övertygad om att fred är det yttersta målet för människan. Organisationen anser att fred och stabilitet i Mellanöstern är beroende av ett avslut på den arabisk-israeliska konflikten med en rättvis och omfattande lösning, skulle eliminera spännings faktorer och stimulera möjligheterna som regionens länder och folkgrupper har för att förvalta dem för en bättre mänsklig, ekonomisk och demokratisk utveckling.

Princip 13
Assyriska Demokratiska Organisationen betraktar globaliseringen som en viktig kulturell utveckling, och framsteg för mänskligheten. Det är oundvikligt att vara en del av den och dra nytta av dess positiva aspekter. Detta för att uppnå en mänskligare värld och anta politiska, sociala, etiska och juridiska begrepp som bygger på de ledande folkens och nationers erfarenheter istället för de gamla värderingarna och begreppen som lett till stagnation i vårt samhälle och hållit det långt ifrån modernitetens värden.

Princip 14
All vetenskap och kunskap bör i första hand nyttjas för människans bästa. Därför motsätter sig Assyriska Demokratiska Organisationen all form av utnyttjande av vetenskapen för militära ändamål och upprustning. Organisationen uppmanar till nedmontering av massförstörelsevapen, ställer sig mot militarisering och arbetar för att FN ska få tillbaka sin viktigaste roll, nämligen att på ett fredligt sätt lösa konflikter mellan folk och stater, skydda de mindre etniska grupperna och de förtryckta minoriteterna samt hjälpa de försvarslösa människor som drabbas av krig och naturkatastrofer.

Princip 15
Assyriska Demokratiska Organisationen förkastar ockupationspolitik och alla former av militärt ingripande och politisk och ekonomisk isolering och blockad. Organisationen uppmanar till användandet av diplomatiska medel som ett sätt att lösa konflikter och tvister mellan stater. Organisationen fördömer också terrorism och våld i alla dess former och färger.

Princip 16
Assyriska Demokratiska Organisationen anser att fosterlandet med dess mark och naturliga tillgångar tillhör medborgarna och även kommande generationer. Oavsett anledning bör man inte förstöra och utarma dess natur och tillgångar. Vidare betraktar Organisationen miljöskyddet från föroreningar ett nationellt ansvar och angelägenhet.

Dessa grundprinciper antogs under den femte extraordinära generalkongressen, 2009.

Nyheter