Europa är vårt gemensamma ansvar!

EU-parlamentsvalen brukar aldrig vara speciellt engagerande för det stora flertalet. Tvärtom visar opinionsundersökningarna att intresset är ljumt coh att det underliggande finns ett misstroende mot unionen och dess förehavanden. Det är därför inte underligt att den svenska EU-debatten alltjämt kretsar kring medlemskapets för- och nackdelar, åtminstone bland stora väljargrupper. En direkt konsekvens av denna hållning är att många väljare avstår från att rösta. Ur ett demokratiperspektiv är det ytterst beklagligt.

Oavsett vilken föreställning man har om EU och dess roll, handlar det om att människor avstår från att påverka politiken. Detta kan aldrig vara bra i en demokrati. Det handlar naturligtvist inte enbart om väljarnas ointresse, utan ännu större ansvar ligger förmodligen på de etablerade partierna och deras icke-förmåga att kommunicera med medborgarna.

Vare sig vi svenskar röstar eller ej, vet vi dock att utvecklingen inom EU kommer att fortskrida. För var dag som går fördjupas samarbetet på olika områden. Detta gäller inte minst utrikespolitiken som numera är väl samordnad inom unionen. De bilaterala relationerna mellan stater är i dag i underordnade de beslut som fattas inom EU. Det finns rentav de som menar att det är mer relevant att tala om EU:s utrikespolitik än om exempelvis Sveriges, Danmarks osv. Erfarenheterna visa att det ligger mycket i en sådan analys. Förvisso kan varje enskild medlemsstat ha en ”hållning” i utrikespolitiken. Men när beslut har fattats inom EU, tenderar alla stater att sitta stilla i båten.

För assyrierna har denna utveckling stor betydelse. Det innebär bl.a. att våra krafter och resurser i framtiden bör styras mot Bryssel. Tyngdpunkten i den politiska lobbyn måste successivt förflyttas.

Utfallet av EU-parlamentsvalet har i allra högsta grad betydelse också för assyrierna. Valet 2004 engagerade många, inte mins för att det då fanns ett antal kandidater med assyriskt ursprung. Det skapade ett intresse som beklagligt nog inte är lika påtagligt inför årets valrörelse.

Valdeltagande påverkas naturligtvis av att väljarna kan identifiera sig med de olika kandidaterna. ADO:s uppmaning är att assyrierna bör använda möjligheten att rösta. Politik handlar ytterst om idéer och visioner. I årets val finns ett antal kandidater som på olika sätt under åren drivit de frågor som berör assyrierna. Oavsett vilka preferenser man har som väljare är det grundläggande att alla den 7 juni tar sig till valurnorna och röstar. Det handlar om vilka som skall företräda oss i EU-parlamentet, men det handlar också om att visa att Europa faktiskt är vårt gemensamma ansvar.

ADO-Sverige

Inlagd Allmänna
Nyheter