Yttrande med anledning av bildandet av ett nationellt övergångsråd i Syrien

Deklarationen om bildandet av ett nationellt övergångsråd i nuvarande skede av den syriska revolutionen är ett positivt steg som bär med sig hederliga nationella avsikter. Den återspeglar samtidigt ett stort behov för skapandet av ett enat politiskt organ som innefattar den demokratiska oppositionens resurser i form av koordinations kommittéer både inom och utanför landet. Handlingen utgör onekligen en viktig fas i mobiliseringen av alla nationella krafterna som stödjer den syriska revolutionen för att påskynda utformningen av ansträngningarna som syftar till en transparant politisk syn för att säkerställa en fredlig och trygg övergång från en tyrannisk regim till ett modernt och demokratiskt system.

Jag, som enskild person samt i egenskap av ordförande för politbyrån för Assyriska Demokratiska Organisationen tillika medlem av sekretariatet för Damaskusfördraget, förklarar härmed min tacksamhet för initiativtagarna för förtroendet som de visat oss tillsammans med ett urval inom den nationella eliten vilka är kända för sin trovärdighet. Jag vill dock uttrycka en viss skepsis och reservation kring den valda metoden samt deklarationsformen och mekanismerna för bildandet av rådet, som det inte är känt vilka som ligger bakom. Inget samråd eller samordning har skett varken före eller efter bildandet vare sig med oss eller med den kända oppositionen hemma i landet. Detta behöver inte innebära en avledning (likgiltighet) från det nationella ansvaret utan tvärtom en ökning av entusiasmen i riktning mot medborgarnas tjänst över alla fält.

Samtidigt som vi vill betona betydelsen av samarbetet mellan opposition på hemmaplan och i utlandet, vill vi markera att vikten här hemma bör väga mest. Här hemma har den syriska ungdomen offrat sig för friheten och visar fortfarande ett exceptionellt mod och djärvhet mot förtryckets maskineri. Detta bjuder alla parter att avstå från förhastade improvisationer och istället ta utstuderade steg i riktning mot skapandet av en trovärdig politik som ett paraply för den syriska revolutionen. Ett politiskt paraply som går att ändra dess riktning såtillvida att den anstår det syriska folkets politiska ambitioner. Det ska också ha modet och beredskapen att bättra och förändra sig över tid så att det uppnår det syriska folkets strävanden för frihet och demokrati samt att vara kvalificerad att samarbeta med det internationella samfundet. Oppositionen ska också tala ett enhetligt politiskt språk för att kunna vara trovärdig och skapa ett politiskt och socialt skyddsnät för att rädda samhället från att inte falla i anarki och uppvigling, vilka det nuvarande systemet försöker driva landet till.

Syrien 2001-08-29
Assyriska Demokratiska Organisation
Politbyrån

Gabriel Mushe Gawriyeh

Inlagd Allmänna
Nyheter