Uttalande om bildandet av det syriska nationella rådet

För att uppfylla kraven från det syriska folket och dess driftiga krafter och efter ett hårt arbete med sikte på enandet av de oppositionella krafterna, inom ramen för den hjältemodiga kampen som förs av det syriska folket i hemlandet trots de dagliga massakrerna som begås av förtryckarregimen samt den brutalitet som de oskyldiga civila i hemlandet utsätts för i synnerhet den senaste fruktansvärda massakern i Rastan, proklamerar de undertecknade, bildandet av det Syriska Nationella Rådet för att utgöra en ram för enandet av de oppositionella krafterna och den fredliga revolutionen och dessa två krafters konvergens

Det syriska nationella rådets är att betrakta som ledarskapet för den syriska revolutionen och företräder den både hemma och i utlandet. Rådet arbetar för att inkludera alla element som det syriska folket består av och gör stora ansträngningar för att ställa till förfogande alla nödvändiga medel för att revolutionen skall lyckas. Rådet skall också göra allt i sin makt för att förverkliga folkets förhoppningar om avsättning av den nuvarande regimen med alla dess element och symboler som inbegripet regimens ledning. Rådet kommer att arbeta för att inrätta ett demokratiskt och pluralistiskt system inom ramarna för en civilrättslig stat som inte gör någon åtskillnad beträffande etnicitet, ras, religion, kön eller politisk hållning mellan sina medborgare. Rådet är öppet för alla syriska medborgare lojala mot den fredliga revolutionens principer och dess mål.

Det nationella rådet är ett fristående organ som ger uttryck åt den syriska oppositionens självständiga beslut och det syriska folkets överhöghet som oppositionen förkroppsligar i syfte att förverkliga folkets efterlängtade frihet. Det nationella rådet samarbetar med alla arabiska lokala och regionala institutioner och regeringar inom ramen av ömsesidig respekt för att värna om de syriska nationella intressena. Rådet samarbetar också med internationella organ i enlighet med principen om ömsesidig respekt och skyddande av de nationella intressen och den syriska överhögheten. Rådet avvisar all form av extern intervention som berör den nationella suveräniteten. Det nationella rådet avfärdar samtidigt all yttre intervention och hot mot den nationella suveräniteten.

Som ett svar på ett rop och en uppmaning från revolutionsrörelsen anmanar rådet de berörda nationella organisationerna och de internationella organ att ta sitt ansvar gentemot det syriska folket och arbeta för att skydda folket från en regim som förklarat krig mot det. Rådet vädjar samtidigt till det internationella samfundet att stoppa de brott och de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som begås av den illegitima regimen. Detta med alla lagliga medel inklusive implementering av relevanta internationellt rättsliga medel. Rådet fördömer den sekteristiska beväpningspolitiken som utövas av regimen och den våldsspiral som den medför. Genom att bruka dessa metoder hotar regimen den nationella enigheten och driver landet mot kanten av ett inbördeskrig och utländsk intervention.

Rådet försäkrar att det nya Syrien, med ett nytt och tidsenligt demokratiskt civilt system, kommer att garantera den bästa tryggheten och rättssäkerheten för folkets samtliga komponenter och lösa den nationella frågan för det kurdiska och det assyriska (syrianska) folket på ett demokratisk och rättvist sätt inom ramen för Syriens enhetlighet både geografiskt och folkrättsmässigt med utövande av alla medborgerliga rättigheter och skyldigheter jämlikt. Rådet garanterar samtidigt att arbeta för att värna om de statliga institutionerna inbegripet den militära inrättningen som den nuvarande regimen allvarligt missbrukat för ändamål som inte ingår i dess verkliga syften och mission. Det nationella rådet förklarar sin absoluta tro på en totalseger av den oundvikliga folkviljan och uppmanar därför alla syrier att samlas kring rådet till dess alla målen för revolutionen är förverkligade.

I detta historiska ögonblick förklarar rådet sin hyllning till de som föll martyrer för den förtryckande regimens terror och hedrar de sårade, de fördrivna och de fängslade som är offer för den diktatoriska regimens våld. Vi hedrar också de som tände revolutionens första ljus och de som fortsätter att hålla den vid liv samt alla de som försvarar den och står sida vid sida med den.

Leve det fria och demokratiska Syrien och

Seger åt vårt folks rättmätiga revolution

Istanbul 2 oktober 2011 De undertecknade:

  1. Damaskusdeklarationen för Nationell Demokratisk Förändring
  2.  Styrelsen för det syriska Övergångsrådet
  3.  Muslimska brödraskapet i Syrien
  4.  Kurdiska partier och krafter
  5. Assyriska Demokratiska Organisationen
  6. Oberoende nationella personligheter
  7.  Övriga samhälleliga krafter, bland andra ansedde klaner
  8. De lokala samordningskommittéerna
  9. Högsta rådet för syriska revolutionsledningen
  10. Det Allmänna rådet för den syriska revolutionen PS!

Översättning från arabiska originalet  

Inlagd Allmänna
Nyheter