Fördraget ”Nationelltraktat för framtida Syrien”

Den 26-27 mars samlades den syriska oppositionen i Istanbul och majoriteten har ställt sig bakom Syriska nationella rådet (SNC) som representant för det syriska folket. Nedan kan ni läsa fördraget som antogs efter långa förhandlingar mellan olika politiska, etniska och religiösa grupper. ADO representerades av Ablahad Astepho och Saed Lahdo för att försvara assyriernas rättigheter och bidra till Syriens moderna framtid.

– Syrien är en pluralistisk-, suverän-, fri- och civilrättslig stat. Den suveräna syriska staten bestämmer själv om sin framtid i enlighet med det syriska folkets egen vilja. Friheten tillhör enbart folket och får enbart utövas av folket genom den demokratiska processen.

– Övergångsregeringen förbinder sig, så fort den nuvarande illegala regimen fallit, att genomföra fria och rättvisa val för att bilda en konstituerande församling med uppdrag att utarbeta en ny författningen att ställa fram för en folkomröstning.

– Syrien är en demokratisk och konstitutionell stat som vilar på rättsstatsprinciper och garanterar medborgarnas likvärdighet oavsett religiös- och ideologisk tillhörighet och nationellt ursprung.

– Respekten för mänskliga rättigheter, både inom stat och samhälle, är hörnstenen i den spirande demokratin.

– Den syriska medborgaren ska känna stolthet över mångkulturalism och religiös mångfald utan skillnad mellan islam, kristendom eller andra övertygelser vilka tillsammans utgör den syriska kulturen. Alla dessa kommer att delta i byggandet av framtiden som de gjort i det förflutna.

– Det nya demokratiska syriska systemet kommer att grundas på principer om enighet i mångfald och skall inkludera alla komponenter inom det syriska folket, utan åtskillnad och eller exkludering.

– Konstitutionen försäkrar icke-diskriminering mellan människor av olika religioner, livsåskådningar och nationaliteter som utgör det syriska folket av araber, kurder, assyrier, turkmener och andra och erkänner deras lika rättigheter inom Syriens enhet som land och folk.

– Rättvisa, fria och regelbunden val skall hållas samt ett flerpartisystem grundas. Inga som helst hinder skall sättas för medborgarna som önskar delta i det demokratiska och politiska livet i Syrien.

– det demokratiskt och fritt valda parlamentet skall återspegla folkets fria vilja och intressen och därmed ges full legitimitet att bilda regering.

– Syriens president skall väljas fritt av folket eller parlamentet. Det skall inte finnas en enskild person eller en bestämd part att utöva hela makten. Presidentens befogenheter skall definieras av konstitutionen.

– Den valda regeringen skall garantera rättsväsendets oberoende fullt och entydigt.

– Grundlagen garanterar individens rättigheter och förbinder sig att respektera universella mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

– Konstitutionen skyddar de offentliga och enskilda friheterna för alla medborgare inbegripet yttrande- och åsiktsfrihet samt tro- och valfrihet i enlighet med de internationella konventionerna.

– Konstitutionen ska se till att kvinnors rättigheter och friheter garanteras. Den ska också skydda kvinnors egendomar liksom deras medborgerliga, politiska, sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter samt rätten att dela lika med mannen i allt.

– Den nya staten skall i högsta grad garantera skyddet av de vunna rättigheterna samt rättigheter att utöva religion, och tro och tankefrihet.

– Alla offentliga myndigheter och statliga institutioner skall verka i folkets tjänst och inte tvärtom.

– Alla former av tortyr och kränkande behandling samt kränkning av människovärden skall förklaras som kriminell handling, oavsett motiv.

– Det skall inte tillåtas att undgå straff utan snarare tvärtom skall strafflagen skärpas och tillämpas rättvist och jämlikt för alla.

– De syriska väpnade styrkorna skall enbart verka i folkets tjänst och enbart ta order av den politiska makten. De väpnade styrkorna skall inte längre användas för att ingripa i det politiska livet eller utnyttjas för att skydda regimen utan de ska ha uppdraget att försvara fosterlandet och ta sin ärorika förpliktelse att skydda folket.

– säkerhetstjänsten skall omorganiseras enligt den av folket antagna konstitutionen och skall vara i nationens tjänst. Säkerhetstjänsten skall granskas av den lagstiftande församlingen.

– den övergångsregering som ska ta över makten efter den nuvarande regimens fall skall inte ha någon avsikt för hämnd och vedergällning. Övergångsregeringen skall göra sitt yttersta för att bereda förutsättningar för omfattande nationell försoning och verka för läkning av såren från det förflutna och skyddet av individer och grupper.

– Syrien kommer att ta sin rättmätiga plats bland övriga nationer i enlighet med ömsesidiga intressen. Samarbete och solidaritet kommer att prägla landets goda relationer med övriga världen inom ramen för internationell rätt och rättvis fred.

– Syrien kommer att återfå sin rättmätiga plats på den regionala och internationella arenan samt inom Arabförbundet och kommer att utgöras av en stabiliserande element både regionalt och globalt.

– Syrien kommer att arbeta för att frigöra Golan genom alla legitima medel. Landet kommer också att stödja det palestinska folket i sin kamp och göra allt i sin makt att hjälpa det palestinska folket för bevarande av sin existens för att uppnå sitt mål.

– Det nya systemet kommer inte att förfara med monopol och plundring och stöld av de offentliga medlen. Den syriska staten skall arbeta för ekonomisk frihet i enlighet med bestämda marknadslagar och kommer att verka för en rättvis fördelning av de nationella medlen samt ge medborgarna lika möjligheter för utveckling och välstånd.

– Syriska staten skall arbeta för att tillhandahålla omfattande och balanserad utveckling, i synnerhet inom de områden som behöver det.

– Det syriska folket kommer att sätta punkt för en svart epok i sin historia och kommer föra landet i en ny era av demokrati och välstånd samt återställa nationell enighet. De naiva krafterna kommer aldrig att kunna ändra historiens gång och förhindra människor från att själva förändra sin verklighet.

Länge leve framtida Syrien Fritt, Stolt och Demokratiskt. Ära åt våra martyrer och seger för revolutionen.

 Istanbul, 27 mars 2012

Översättning från arabiska originalet

Inlagd Allmänna
Nyheter