Protest Memorandum gällande visionen av de viktiga förhandlingarna i kommissionens politiska lösning i Syrien

Den Högsta Förhandlingskommissionen för den Syriska Revolutionen och Oppositionen (HNC) meddelade sin ståndpunkt för en politisk lösning i Syrien genom ett dokument med titeln "Exekutivt ramverk för en politisk lösning som bygger på Genèvekommunikén (2012)." Detta tillkännagivande gjordes under en internationell konferens i London den 7 september 2016. Förutom ledning av HNC, konferensen ingår också utrikesministrarna och företrädare för 11 länder i vad som kallas "Syriens vänner". Detta dokument har orsakat en hel del ilska och förbittring bland kristna i allmänhet, och assyrier i synnerhet.

Vi i Assyriska Demokratiska Organisationen vill, trots noteringarna om de många positiva punkterna i HNC:s vision om många viktiga frågor, uttrycka många stora och nödvändiga reservationer i denna vision. Vi ser och ger dessa reservationer till och för alla syrier och olika grupper inom oppositionen och uppmanar dem att snabbt ta itu med dessa problem. Följande är några av de reservationerna:

1-HNCs underlåtenhet av några av de kompromisser som godkändes i det senaste utkastet till det exekutiva ramverket.

2-Verkställande ramdokument ignorerar helt existensen och rättigheter för ursprungsbefolkningen assyrier i Syrien. Dessa rättigheter erkändes och har godkänts av samtliga syriska nationella oppositionsgrupper i sina dokument, inklusive Damaskusdeklarationen för demokratiska nationella förändringar, det syriska nationella rådet, den nationella koalitionen av grupper för den syriska revolutionen och oppositionen, och Kairokonferensen 2012. Kairokonferensen (2012) inspirerades av Genèvekommunikén (2012), som antogs av HNC som underlag för sin vision. Samtliga efterföljande konferenserna, hållna av den syriska oppositionen, var överens om dessa grundläggande principer och rättigheter.

Detta utelämnande utgör en stor nedgång, och skulle även kunna uppfattas som en kupp mot alla framgångar som nåtts av den syriska nationella demokratiska oppositionen före och efter revolutionen. Det är en fortsättning på den Baathmentalitet som har fört olyckor och katastrofer till Syrien och syrier. Det faller inom gränserna för Assad regimens tyranniska tillvägagångssätt, som har förstört principen om nationellt partnerskap genom uteslutning och marginalisering av de olika delarna av det syriska samhället och särskilt assyrier, som är en av de äldsta inhemska etniska grupperna i Syrien; som Syrien har tagit sitt namn ifrån, och har i hög grad bidragit till Syriens civilisation och har gjort enorma uppoffringar och har förföljts och förtryckts, blivit utsatta för diskriminering före och under revolutionen, vilket tvingade många av dem att lämna sina förfäders hemland.

Dessutom var assyriernas politiska partier representerade av Assyriska Demokratiska Organisationen som var i förgrunden till den syriska revolutionen och till antagandet av sina mål om frihet och värdighet.

3- Att försöka marginalisera den syriska nationella identiteten i den islamiska tron och den arabiska nationella identiteten är en kortsynt vision som trotsar logik och bortser från historiska fakta och verklighet. Det är också i strid med principerna i internationell rätt, som inte erkänner existensen av en nationalstat endast för araber (ett ideologiskt uttryck), utan erkänner en samling av arabstater (Syrien är ett av dem), som tillhör Arabförbundet och FN. Det finns också inkonsekvenser mellan de engelska och arabiska versionerna av denna del av visionen.

4- Utelämnandet av den kristna närvaron och den roll kristendomen och dess kultur, som är djupt rotade i Syrien är en förvrängning av den syriska nationella identitet (där vi försöker vara ett paraply för alla syrier) på ett sätt som är i strid med budskapet om medborgarskap, rättvisa och jämlikhet.

5- Den vaghet och totala brist på öppenhet och tydlighet att anta demokrati som ett system och en metod för det politiska och offentliga livet, och effekterna av de demokratiska principerna för att säkerställa minoriteternas rättigheter och deras skydd mot eventuella förtryck från majoriteten. Demokratiska principer har ersatts av vaga fraser som demokratiska mekanismer och metoder. Detta är inte tillräckligt för att fastställa demokratiska principer i samhället. Den vision som HNC använde var en undvikande stil genom att kringgå antagandet av begrepp som en civil stat av modern standard, som bygger på principen om jämlikhet mellan alla medborgare och detta skulle kräva att staten inte definieras av den nationella eller religiösa identiteten hos en av dess komponenter. Enligt vår mening är denna vision av en modern stat, som ger lika rätt till alla sina medborgare, motsvarigheten till en sekulär demokratisk stat.

6- Avsaknaden av ansvarsskyldighet och kontrollmekanismer och utförande det styrande organ, som kommer att ta över all lagstiftande och verkställande makt. Detta väcker farhågor om diktatur och övergången till en ny form av tyranni, särskilt eftersom det är svårt att förutsäga hur lång övergångsperioden är på grund av komplexiteten av situationen i Syrien. Med hänsyn till att nästan hälften av medlemmarna i det styrande organet skulle bestå av personer som anses vara lojala eller ha nära band till Assad regimen.

Vi i Assyriska Demokratiska Organisationen fördömer starkt denna orättvisa som har tillfogats assyrierna, och vi protesterar utelämnandet av deras namn och förnekandet av deras rättigheter. Vi håller HNC fullt ansvarigt för denna allvarliga orättvisa, liksom de krafter som utgör HNC; den nationella koalitionen av grupper för den syriska revolutionen och oppositionen, nationella samordningskommittén för demokratisk förändring, det kurdiska nationalrådet, och de andra syriska nationella parter, som vi uppfattar föll under trycket och påverkan av hårdföra nationalister och islamister som arbetar för att införa sin kontroll över de beslut som HNC gör och försöker avvika landet från målen för det syriska folkets revolution.

För att rätta till de orättvisor som har drabbat assyrier och kristna, uppmanar vi alla att se över sin ståndpunkt, och ta hänsyn till våra reservationer; och att snabbt ta itu med denna diskriminering genom att ändra HNC:s verkställande ramverk till att garantera det konstitutionella erkännandet av nationella rättigheter för assyrier och alla andra komponenter i Syrien, liknande araber och kurder, och inom ramen för ett enat Syrien.

Evig ära åt martyrernas själar och länge leve Syrien, ett fritt hemland för alla sina medborgare.

Assyriska Demokratiska Organisationen
Syrien 8 september-2016

Inlagd Allmänna
Nyheter